Riaditelia, učitelia a žiaci partnerských škôl predstavujú projekt Společně při přípravě mladých odborníků

Blog

Interview so študentom zo Slovenska Milanom Ondrašovičom žiakom 3.E triedy
Čo Vám účasť na tomto projekte priniesla?

Priniesla hlavne veľa skúseností. Okrem množstva vedomostí, ktoré sme nadobudli pri pobyte v škole v dopoludňajších hodinách, tak si odnášame aj veľa spomienok  z mimoškolských aktivít.
Vedenie školy v Chrudimi pre nás pripravilo zaujímavý program. Okrem možnosti spoznať toto historické mesto, videli sme Pardubice, Prahu, múzeum v Slatiňanoch, Skanzen na Veselom Vrchu, navštívili sme Aqua Park...  Isto bude na čo spomínať.

 

Ako hodnotíte spoluprácu oboch škôl?

Veľmi pozitívne. Tento projekt je  dobre obsahovo postavený, čo môže prameniť len z dobrej spolupráce našich škôl. Pokiaľ sa nemýlim, spolupráca trvá už niečo cez 10 rokov. Na základe tohto pevne verím, že bude úspešne pokračovať. Tento projekt poňali dosť vážne aj riaditelia oboch škôl. Obaja sa zúčastňovali na exkurziách s hosťujúcimi žiakmi. V tomto mám skúsenosti hlavne s pánom riaditeľom z Chrudimi, p. Ing.Mihulkom, ktorého kamarátsky prístup na mimoškolských aktivitách k príjemnej atmosfére len pridával. Samozrejme nesmiem zabudnúť aj na pána zástupcu a ostatných pedagógov. Pedagógovia partnerskej školy pôsobili veľmi priateľsky a boli plní elánu.

 

Splnili vzdelávacie aktivity Vaše očakávania?
Zažil som viac ako som čakal. Výuka prebiehala neformálne, nebolo to o diktovaní poznámok a písaní písomiek. Odborná prax sa  priblížila k otvorenej diskusii. Pán učiteľ vysvetľoval látku, bez problémov sa obrátil na nás, mohli sme sa pýtať a vyskúšať si príklady. Pracovali sme v automatizovaných, pneumatických a hydraulických systémoch, ktoré na našej škole nemáme. Dokonca na prestávkach sme sa dohodli. Pobyt na hodinách bol veľmi príjemný. A čo sa týka kvality výkladu učiteľov, tak ho hodnotím na jednotku. Naozaj vedeli o čom hovoria, výklad stál za to. Odniesol som si skutočne veľa veľa vedomostí v svojom odbore, a myslím, že cieľ tohto projektu, "rozšíriť vedomosti", sa naplnil.


Čo sa Vám na Česku najviac páčilo?

Slovensko a Česko sú relatívne podobne krajiny, ale predsa je tam pár rozdielov. Česi mi pripadali niekedy veselší než Slováci. Vo voľnom čase sme spoznali kus tejto krajiny, a videli sme aj hlavné mesto Prahu. A čo sa týka mesta Chrudim, kde sme trávili najviac času, tak to tiež u mňa vzbudilo záujem. Má bohatú, a hlavne zaujímavú históriu. Osobne na to moc nie som, ale tam bolo na čo pozerať.  Architektúra bývalého kráľovského mesta robí mesto  výnimočným.

 

 

 

 

What did the participation on this project bring for you?
Primarily, it brought a lot of experiences. Besides the amount of knowledge that we acquired during the mid-morning lessons, we took away a lot of memories from extracurricular activities. The school leadership in Chrudim prepared an interesting program for us. Apart from the opportunities to know this historic town, we saw Pardubice, Prague, the museum in Slatiňany, the open air museum in Veselý Vrch, we visited Aqua park... Surely it's something to remember.
 
How do you rate the cooperation of both schools?
Highly positively. This projects is well-built, what stems as a result of good cooperation of our schools. If I'm not mistaken, the cooperation has lasted for more than 10 years. In view of this I believe that is will continue successfully. This project was taken really seriously also by the headmasters of our schools. Both of them participated on excursions with host students. I've got experiences only with the headmaster from Chrudim, Mr. Ing. Mihulka, whose friendly attitude could only improve the nice atmosphere. Of course I cannot forget about the deputy director and other teachers. The teachers of partner school acted like a very friendly people full of elan.
 
Did educational activities fulfill your expectations?
I experienced more than I expected. The education was informal, it wasn't about writing of notes and tests. The practical education was more like open discussion. We could ask even try examples even while the teacher was lecturing. We worked with automated, pneumatic and hydraulic systems, which we don't possess on our school. Even we agreed on breaks. Those lessons were really pleasant. Speaking of quality of education, I rate it by mark "one". They really knew what they were talking about. It was worthwile. I took away a lot of knowledge in my field of interest, and I think that the goal of this project, to "expand knowledge", was fulfilled.
 
What did you like most about Czech?
Slovakia and Czech are relatively similar countries, but still there are few differences. I sometimes found Czech people happier than Slovak people. In our spare time we got to know a great deal of this country, we saw the capital city Prague. Concerning of Chrudim, where we spent the greatest part of the time, that town cought my eye, too. It has got rich, and mainly interesting history. Personally, history is not my cup of tea, but there was something to look at. The achitecture of the former royal town makes this place outstanding.

Rozhovor s učiteľkou odborných predmetov s Ing. Zuzanou Christozovou

 
Povedzte nám pár slov o projekte Leonardo- mobility IVT , ktoré relizujú naše partnerské školy - Spojená škola v Martine a Chrudim. 

 

Spoločne realizujeme dva projekty Leonardo mobility a zdieľame výsledky spolupráce pre všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov našich škôl v prostredí Twinspace eTwinning v projekte: Společně při přípravě mladých odborníků. V prvej etape projektu prídu českí študenti ku nám na odbornú stáž, v máji pôjdu naši študenti do Čiech.Náš projekt: Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti automatizovaných systémov a informačných technológií , ktorý je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku. V súčasnosti sa v praxi implemetujú  automatizované distribuované výrobné systémy,  ktorými disponujú podniky ako KIA, Wolkswagen, Wiena International... a pod., s ktorými naša škola spolupracuje a sú kľúčovými zamestnávateľmi v regióne. Súčasťou týchto distribuovaných systémov je prepojenie technológie počítačových sietí a modulárnych automatizovaných systémov. A práve v tejto oblasti chceme načerpať skúsenosti aj v partnerskej škole.Partnerská škola realizuje projekt Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti moderních řídící systémů se zaměřením na řídící systém „Heidenhain“.Projekt je určený pre žiakov odborov strojárstvo Strednej priemyselnej školy Chrudim. Odborná stáž v Spojenej škole v Martine nadviaže na ich odborné kompetencie získané v odbornej výučbe a rozšíri ich o zručnosti v systéme HEIDENHAIN,  ktorý vlastní Spojená škola. Súčasťou odbornej stáže budú aj exkurzie do vybratých podnikov, ktoré  systémy programovania CNC  používajú.

 

 

 Tell us a few words about the project Leonardo IVT-mobility, which realiz our partner schools - combined school in Martin and Chrudim.

Together we have been realizing  two Leonardo mobility projects and share the results of our cooperation for all the pupils and staff in our schools in TwinSpace eTwinning in project called: Together in preparing of young professionals. In the first phase of the project the Czech students will come to our school for professional training and in May, our students will go to the Czech Republic. Our project: Expansion of professional competences in the field of automated systems and information technology, which is oriented primarily to graduates of computer networks and mechanic  electrician  focused on automation technology.Currently in practice automated distributed production systems are being implemented available to companies such as KIA, Wolkswagen, Vienna International ... and so on., which our school co-works with and are the key employers in the region.  The part of these distributed systems the  connection of  computer network technology and modular automated systems. And this is where we want to soak up the experience in other school. Partner school is being realizing the project called „ Deepen knowledge and skills in the field of modern control systems  focusing on control system "Heidenhain". “The project is designed for the students of Secondary  School of Industry  in Chrudim. The traineeship at United School in Martin will follow  in their professional competence acquired in vocational teaching and will expand their skills in HEIDENHAIN system which is  owned by United school. The part of the internship will also be several excursions to selected companies that use CNC programming systems. 

 

 

Skúste nám pár slovami priblížiť možnosti pre študentov zúčastniť sa takýchto odborných stáží v zahraničí.
Program Leonardo da Vinci –mobility IVT sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského vzdelávania, ako aj  organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Cieľom tejto aktivity je podporiť medzinárodnú mobilitu žiakov stredných odborných škôl v počiatočnej odbornej príprave. Odborná stáž vybuduje u účastníkov reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore v zahraničí, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a schopnosť porovnať  svoje predstavy s reálnymi predpokladmi na trhu práce. V praxi to znamená, že my pedagógovia obidvoch škôl , sme spoločne pripravili projekt a získali prostriedky  na skvalitnenie odborného vzdelávania. Vybrali sme výborných študentov oboch škôl, a chceme im ukázať ako byť lepší vo svojom odbore, ako spolupracovať v medzinárodnom kolektíve.

 

Try us briefly bring closer some opportunities for students to participate in such training educational  stays  abroad.

The Leonardo da Vinci-Mobility IVT deals with needs in the realm of  the scondary vocational education, as well as organizations providing  and managing such education. The aim of this activity is to promote the international mobility of students of secondary vocational schools in initial training. Traineeship will build in participants the real idea of ​​working and other conditions of training abroad, the requirements of employers and the ability to compare their ideas with realistic assumptions on the labor market. In practice, this means that we - school teachers  of both schools - have mutually prepared the project and received funds to improve the professional training. We have selected excellent students of both schools, and we want to show them how to be better in their field and  how to cooperate in international team.

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s riaditeľom Spojenej školy v Martine Mgr.Jozefom Zanovitom

 

Ako dlho trvá spolupráca s partnerskou školou v Chrudimi?

 Minulý rok sme mali 10. výročie našej spolupráce.

 

 

Aké aktivity ste spolu počas toho to obdobia  realizovali?

Spolupracujeme v mnohých oblastiach a naše školy sú veľmi podobné. Základom našej spolupráce je výmenná prax žiakov a pedagógov, keď za uplynulých 10 rokov našu školu navštívilo desiatky chrudimských žiakov a okolo 30 pedagógov.

 

Aké konkrétne výsledky prináša táto spolupráca?

 Je to odborná prax v inej škole, poznávanie inej krajiny, historické zvláštnosti regiónu, nadväzovanie nových známostí a hlavne upevňovanie priateľstva medzi dvomi školami a priateľskými krajinami. Naše školské systémy sú si veľmi blízke, je neustále veľa príkladov dobrej praxe, ktoré si chceme odovzdať. Spolupracujeme pri príprave nového moderného obsahu vzdelávania a spoločne implementujeme nové študijné a učebné odbory. Chceme našich absolventov čo najlepšie pripraviť pre európsky trh práce.

 
Ako hodnotíte spoluprácu našich škôl na projekte Leonardo -  IVT mobility?

V projekte Leonardo mobility IVT  je dvojtýždňová odborná prax, kde žiaci okrem vykonávania odbornej praxe spoznávajú naše mesto, našu kultúru a aj celé Slovensko. Žiaci z Chrudimy na odbornej praxi vynikajúce zvládajú učivo a verím, že získané vedomosti uplatnia vo svojom ďalšom odbornom raste. Pre nás je dôležité, že spoločne zdieľame finačne náročné technické vybavenie dielní odborného výcviku a know how vo vzdelávaní.

 

Čo sa Vám v Čechách najviac páči?

Veľmi pekné mesto, škola, krásna príroda a výborne zorganizované výlety napr. Praha, ZOO - Dvůr Králové, Státní zámek Slatiňany, zámek Kuks a pod. Na prvom mieste, ale hodnotím vzájomné vzťahy a priateľské rozhovory. Za uplynulé roky sme nadviazali množstvo priateľstiev, čo je korenie našej výnimočnej spolupráce.

 

 

How long does the cooperation with the partner school in Chrudim last?

Last year we had 10th  anniversary of our cooperation.

What activities have you  realized together during this period ?

We have cooperated in many areas and our schools are very similar. The basis of our cooperation is the exchange of students and teachers . For the past 10 years our school was visited by tens of Chrudim´s  pupils and about 30 teachers.

What specific results does this cooperation bring?

It's professional practice in another school, discovering another country, historical peculiarities of the region, making new acquaintances and especially the strengthening of the friendship between the two friendly countries and schools. Our school systems are very close, there is always a lot of examples of good practice that we want to exchange. We cooperate in preparing a new modern curriculum and we jointly implement new learning and teaching fields. For our students we want the best possible preparation for the European labour market.

How do you evaluate co-operation of our schools in  Leonardo - IVT mobility project?

In Leonardo mobility project IVT is a two-week professional experience, where students practice activities in addition to getting to know our city, our culture and the whole Slovakia. Students from Chrudim to professional practice excellent handle curriculum and believe that the knowledge applied in their further professional development. For us it is important that we share finace intensive technical training workshop equipment and know-how in education.

What do you like the most about the Czech Republic?

Very nice city, school, beautiful nature and excellently organized trips - for example Prague, Zoo - Courtyard Kralove, State Chateau Slatiňany, the castle Kuks and so on.  However, I appreciate the  relationships and friendly talks. Over the years we have established such  friendships, which I supposed to be  the spice of our exceptional cooperation.

 

 

 

 

 

 

 
Rozhovor s riaditeľom Strednej priemyselnej školy v Chrudimi Ing. Františkom Mihulkom

 

Ako dlho trvá spolupráca s našou školou?

Spolupráce našich škol trvá 10 let.

 

  Aké aktivity ste spolu počas tohoto obdobia  realizovali?

 V průběhu uplynulých let jsme společně:

• organizovali výměnné pobyty žáků našich škol

• spolupracovali na tvorbě a využití pedagogické dokumentace k dílčím oborům vzdělávání

• spolupracovali v otázkách metodiky výuky technických předmětů

• organizovali pracovní setkání představitelů zřizovatelů našich škol s cílem získání podpory pro vzájemnou spolupráci našich škol

• konali vzájemné návštěvy pracovního i společenského charakteru

• prohlubovali vzájemné osobní přátelství


Aké konkrétne výsledky prináša táto spolupráca?

 

 Výsledky spolupráce mají různou podobu :

 

• prohloubení poznatků žáků našich škol v oblasti technického vzdělávání

• rozšíření zkušeností pedagogických pracovníků našich škol při tvorbě a využití vzdělávacích programů a oborů

• realizace projektu Leonardo da Vinci

• podpora zřizovatelů našim školám v rozšiřování a prohlubování vzájemné spolupráce

• žáci našich škol mají možnost blíže poznat společenské, kulturní , sportovní , historické a další aspekty života spřátelené země

• navázání nádherných osobních přátelství

 
Ako hodnotíte spoluprácu našich škôl na projekte Leonardo - IVT mobility?

Naše školy jsou z předchozích vzájemných aktivit velmi efektivně schopny dosáhnout všech cílů, které si při vzájemné spolupráci ve prospěch žáků a pedagogů našich škol vytkly. Také projekt Leonardo da Vinci je realizován tak, aby byly maximálně zhodnoceny prostředky, které EU našim školám na tento projekt poskytla a byly zcela naplněny deklarované cíle projektu. Výběr pracovníků, jejich profesní, organizační a lidské kvality jsou zárukou kvality realizace projektu. Dlouholetá spolupráce našich škol při organizování společných vzdělávacích aktivit žáků našich škol se pozitivně odráží v naplňování projektu Leonardo da Vinci.  Spolupráci našich škol tedy nelze hodnotit jinak než jako vynikající.   

 

 

 Čo sa Vám u nás na Slovensku najviac páči?

 

Obdivuhodných věcí je na Slovensku mnoho. Historie, kultura, přírodní krásy a mnohé další. Pro mě osobně je však nejpodstatnější krása lidí. Nesmírně si vážím přátelství, která jsem navázal za uplynulých deset let spolupráce našich škol s kolegy v Martine. Především osobnost pana ředitele Zanovita je pro mě v mnoha ohledech inspirující a přátelství s ním je pro mě velkou ctí.

 

How long does the cooperation with the partner school in Martin last?

The cooperation lasts for 10years.

 

What activities have you  realized together during this period ?

 

Over the past years we:

• have organized exchanges of students

• have cooperated in the development and usage of pedagogical documentation for individual fields of education

• have cooperated on issues of methodology of teaching technical subjects

•have organized a working meeting of representatives of the founders of our schools in order to gain support for cooperation between our schools

•have  hold mutual working visits and social activities

• have deepen mutual personal friendship

 What specific results does this cooperation bring?

The results  of our cooperation are various:

• deepening of the students´ knowledgein the realm of  technical education

• the extension of experience of the teaching staff of the schools in developing and using  of educational programs and courses

• the realizaion of Leonardo da Vinci project

• the support of the founders of our schools in  expanding and strengthening of their cooperation

• the pupils of our schools have the opportunity to get to know the social, cultural, sporting, historical and other aspects of  the life of friendly countries

• beautiful personal friendships

How do you evaluate co-operation of our schools in  Leonardo - IVT mobility project?

 

 Our schools are able to achieve all the given goals very effectively. Leonardo da Vinci project is also being realized the way  we can maximally fulfil the means,  which were provided by the EU to our schools and a well in order to be declared all the given objectives. The selection of staff, their professional, organizational and human quality  guarantee the quality project. Long-term cooperation of our schools in organizing common educational activities of the students  has a positive impact on the implementation of the Leonardo da Vinci project. The partnership with our schools therefore can not be evaluated otherwise than as outstanding.

 

What do you like the best here in Slovakia?

There are many admirable things in Slovakia. History, culture, natural beauty and much more. For me, the most important is the beauty of people. I extremely appreciate friendship, which I have made for the past ten years of cooperation with our colleagues in Martin. The individuality of Mr. Zanovit – the director of United School is really   inspiring  in many ways for me and the friendship with him is a great honour for me.

 

 

 
Showing 4 results.