"Oltea Doamna" School Oradea, Romania

Make your own slideshow at Animoto.

Make your own photo slideshow at Animoto.